Ta strona korzysta z Java Scriptu a Twoja przeglądarka go nie obsługuje lub został on wyłączony.
Strona nie będzie działać właściwie !

Regulamin


Regulamin portalu Fabryka Fiszek

I. Definicje
II.Postanowienia ogólne
III. Dane osobowe i Rejestracja
IV. Korzystanie z serwisu
V. Konta Premium
VI. Odpowiedzialność
VII. Przepisy końcowe

I. Definicje

Administrator(Firma/Portal) – podmiot zarządzający i prowadzący portal FabrykaFiszek.pl. Administratorem portalu FabrykaFiszek.pl jest firma:
Euro Komputer Systemy Sp. z o.o.
REGON 278095373
NIP 954-244-61-74
ul. Elizy Orzeszkowej 2E
41-100 Siemianowice Śląskie
kontakt@fabrykafabrykafiszek.pl

Dane – szeroko rozumiane wszelkiego rodzaju informacje, dane, materiały, algorytmy, utwory multimedialne, schematy, znaki, symbole, oznaczenia, wizerunki, fotografie, grafiki bez znaczenia na ich formę, charakter, format, sposób umieszczania w Portalu lub przedstawiania na jego łamach, które zostały umieszczone przez Administratora i/lub Redaktora(-ów);

Formularz Rejestracyjny – formularz wypełniany przy Użytkownika podczas procesu zakładania Konta;

Hasło – ciąg ustalonych przez Użytkownika w procesie rejestracji znaków wybranych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika;

Konto – część Portalu dostępna do przeglądania zalogowanemu użytkownikowi dająca możliwość wpływania na treść i postać osobistych danych oraz umieszczonych przez danego Użytkowników Materiałów; dostęp do Konta jest zabezpieczony Hasłem oraz Emailem;

Login / Nazwa – personalizowane oznaczenie Użytkownika, którym posługuje się On w celu uzyskania dostępu do usług podstawowych i komercyjnych Portalu;

Osoba – osoba fizyczna lub prawna a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której style='odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.

Regulamin – oznacza niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Użytkowników, Administratora oraz Redaktorów, będący podstawą działania Portalu;

Reklamodawca – podmiot reklamujący na łamach Portalu swoje produkty i/lub usługi i/lub inne formy swojej działalności poprzez rozmaite formy reklamy internetowej;

FabrykaFiszek / Serwis / Portal - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna / internetowy serwis rozrywkowo-kulturalny dostępny pod adresem FabrykaFiszek.pl. Jest to informacyjno-kulturalny portal skoncentrowany na Śląsku, zajmujący się szeroko pojętą rozrywką, wyszukiwaniem i dostarczaniem informacji, który ma pomóc swoim użytkownikom w planowaniu wolnego czasu i znajdowaniu interesujących ich wydarzeń, miejsc oraz usług; stworzony i zarządzana przez Administratora;

Usługi – wszelkiego rodzaju szeroko rozumiane świadczenia oferowane Użytkownikom w ramach działalności Portalu, wliczając w to usługi płatne w ramach Kont Premium, usługi opcjonalne i przede wszystkim usługi podstawowe;

Użytkownik - osoba zarejestrowana/zalogowana na stronach portalu FabrykaFiszek.pl, która uzyskała dostęp do indywidualnego konta w serwisie identyfikowanego nazwą (email) użytkownika i wprowadzonym przez niego hasłem lub dokonała logowania poprzez konto systemu zewnętrznego jak np. Facebook, czy inne.

Użytkownik Niezalogowany / Gość – osoba fizyczna która poprzez wejście na stronę www.FabrykaFiszek.pl ma możliwość korzystania z ograniczonej ilości udostępnionych i oferowanych przez Portal Usług;

Użytkownik Zalogowany – użytkownik, który dokonał logowania po uprzednim wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego portalu, lub załogowała się do serwisu wykorzystując konto serwisu zewnętrznego, jak np. Facebook.

Użytkownik Zarejestrowany – użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie

Wiadomości – elektroniczna skrzynka pocztowa umożliwiająca komunikację pomiędzy zalogowanymi użytkownikami Portalu, oraz pomiędzy Administratorem/Redaktorem a Użytkownikami;

Wpis – zestaw informacji dotyczących miejsc, wydarzeń, usług lub użytkowników, wykorzystywanych w części użytkowej portalu;

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.FabrykaFiszek.pl. Definiuje prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Portalu oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Reguluje również kwestie związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki ich świadczenia oraz zasady ochrony danych osobowych.
 2. Każdy Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień. Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. FabrykaFiszek to Serwis internetowy stworzony i obsługiwany przez fimę Euro Komputer Systemy Sp. z o.o.. Szczegółowe dane kontaktowe zawarte są w pkt I.

III. Dane osobowe i Rejestracja

 1. Użytkownik w momencie pełnej rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swych danych osobowych przez Administratora zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Prywatności.
 2. Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dn. 18 Lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Poprzez założenie Konta Użytkownik wyraża zgodę na:
  • przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora w zakresie niezbędnym do świadczenia usług poprzez Portal, w tym poprzez udostępnianie w profilu określonych danych innym Użytkownikom zgodnie z Regulaminem;
  • przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora w celach marketingowych i statystycznych;
  • przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez portal;
  • otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  • otrzymywanie newslettera zawierającego w szczególności informacje związane bezpośrednio lub pośrednio z funkcjonowaniem portalu, bądź inne wiadomości, np. informacje, komunikaty, życzenia, na podany przez Użytkownika adres mailowy.
 4. Rejestracja następuje poprzez wpisanie "Nazwy Użytkownika", adresu "e-mail", "hasła", "powtórzeniu hasła", wybraniu Miasta oraz zaakceptowanie Regulaminu. Pełna rejestracja ma miejsce po aktywacji, czyli po zatwierdzeniu aktywującego linka przesłanego na podany przez Użytkownika adres e-mail. Dopiero po tym fakcie rejestracja zostaje dokonana i Użytkownik może korzystać z Serwisu w zakresie szerszym aniżeli Użytkownicy Niezarejestrowanii. Link aktywacyjny traci ważność po okresie 30 dni od chwili wysłania go przez serwis FabrykaFiszek.pl. Z upływem tego terminu Użytkownik będzie musiał ponownie dokonać rejestracji.
 5. Portal FabrykaFiszek.pl przewiduje możliwość Rejestracji z użyciem kont w innych serwisach wymienionych na stronie rejestracji. Taka procedura następuje poprzez zalogowanie się w wybranym przez Użytkownika serwisie. Aby dokończyć rejestrację z użyciem konta w innym serwisie Użytkownik musi ustalić Nazwę Użytkownika w portalu FabrykaFiszek.pl oraz adres email służący do komunikacji pomiędzy Portalem z Użytkownikiem oraz zaakceptować regulamin.
 6. Po zarejestrowaniu się w sposób opisany powyżej Użytkownicy Zarejestrowani mogą zalogować się do Portalu poprzez podanie adresu elektronicznego lub loginu wpisanego przy rejestracji oraz podania wybranego hasła albo logując się poprzez inne serwisy wymienione na stronie logowania.
 7. Podstawowe dane Użytkownika (imię, nick, miasto) będą widoczne w jego profilu w ramach zakładki "Profil Użytkownika". E-mail Użytkownika będzie widoczny dla Redakcji Portalu oraz innych Użytkowników.
 8. Zbiór danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerach firmy Euro Komputer Systemy Sp. z o.o. w specjalnej strefie bezpieczeństwa, która zapewnia właściwą ochronę. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie osoby upoważnione.
 9. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych Użytkowników transmisja danych wymagająca podania danych osobowych lub haseł dostępu do kont jest szyfrowana z użyciem protokołu SSL.
 10. Podczas wizyty Użytkownika w serwisie automatycznie zbierane są niektóre dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. dane te nie są w przeważającej większości przypadków danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby Użytkownika.
 11. Administrator zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
 12. W związku z dalszym rozwojem technologii Internetowej oraz możliwymi zmianami prawa i przepisów prawnych Portal FabrykaFiszek.pl zastrzega prawo do wprowadzania modyfikacji w Regulaminie i Polityce Prywatności. Użytkownik zostanie poinformowany o wszelkich zmianach regulaminu niezwłocznie poprzez opublikowanie jego nowej postaci na stronie FabrykaFiszek.pl oraz przekazanie informacji o tym fakcie w newsleterze lub poprzez e-mail.
 13. Po zaistniałych zmianach merytorycznych Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy przy kolejnym logowaniu zostaną poproszeni przez system o zapoznanie się i akceptację nowych postanowień. Nie wyrażenie zgody będzie równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług przez Administratora Portalu. W zaistniałej sytuacji Administratorowi przysługuje prawo usunięcia konta Użytkownika w ciągu 14 dni od momentu złożenia oświadczenia woli o braku akceptacji nowej formy Regulaminu.
 14. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, Administrator portalu ma prawo podjąć następujące czynności:
  • poproszenia użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych;
  • zablokowania konta do momentu wyjaśnienia sprawy;
  • usunięcia konta z bazy danych.

IV. Korzystanie z serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu odbywa się na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu na dwa następujące sposoby:
  • jako Użytkownicy Niezarejestrowani, którzy uprawnieni będą wyłącznie do przeglądania informacji umieszczonych w Serwisie przez innych Użytkowników.
  • jako Użytkownicy Zarejestrowani uprawnieni do korzystania z funkcjonalności Serwisu
 2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie po uprzedniej akceptacji Regulaminu. Użytkownicy, którzy nie dokonali procesu rejestracji akceptują bezwarunkowo wszystkie punkty Regulaminu poprzez samo tylko korzystanie z Serwisu. Użytkownicy Zarejestrowani są zobowiązani do akceptacji bezwarunkowo niniejszego Regulaminu w ramach procedury rejestracji. W razie odmowy akceptacji Regulaminu rejestracja nie wywołuje żadnych skutków prawnych i nie uprawnia do korzystania z Serwisu na zasadach innych aniżeli zastrzeżonych dla Użytkowników Niezarejestrowanych.
 3. Użytkownicy korzystają z Portalu na własną odpowiedzialność oraz na własny koszt.
 4. Administrator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by zapewnić sprawne funkcjonowanie Portalu. Administrator nie jest jednak w stanie zagwarantować, że korzystanie z Portalu będzie odbywało się w idealnych warunkach, wolne od błędów, usterek czy przerw. Pomimo przykładania wielkiej wagi do umieszczanych przez Redakcję oraz Administratora treści, nie możliwe jest także zagwarantowanie, iż pozyskane przez Użytkownika za pośrednictwem Portalu informacje będą prawdziwe, poprawne czy użyteczne w jakikolwiek sposób. W związku z tym Administrator nie będzie ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki działań oraz konsekwencje decyzji podejmowanych przez Użytkowników opierających się na podstawie informacji pozyskanych na stronach FabrykaFiszek.pl, bądź poprzez niewłaściwie wykorzystanie przez osoby trzecie danych dobrowolnie umieszczonych przez Użytkowników na łamach Portalu.
 5. By móc w pełni korzystać z Serwisu wymagane jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
  • Przeglądarka internetowa: MS IE w wersji 7.0 lub nowszej, Firefox 3.0 lub nowsza, Safari 3.0 lub nowsza, Opera 9 lub nowsza, Chrome 3.0 lub nowsza;
  • minimalny rozmiar ekranu: 1024×768
  • włączone mechanizmy obsługi JavaScript, Flash oraz Cookies
 6. Dodawanie zdjęć i grafik
  • 7.1. Użytkownik zamieszczając zdjęcie w serwisie zaświadcza, że posiada pełnię praw autorskich majątkowych do opublikowanego zdjęcia. Dodając zdjęcie użytkownik oświadcza, że udziela właścicielowi serwisu licencji na wszystkich polach eksploatacji przewidzianych przez Ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 43 poz. 170 z późniejszymi zmianami) do dodanego zdjęcia. Licencja jest bezterminowa, bezwarunkowa i nie wygasa zarówno po usunięciu zdjęcia z serwisu jak i usunięciu konta użytkownika w serwisie.
  • 7.2. Z tytułu udzielenia Portalowi licencji użytkownikowi nie przysługuje żadna forma wynagrodzenia.
  • 7.3. Administrator Portalu zobowiązuje się, iż przetwarzanie i wykorzystywanie materiału i zdjęć wprowadzonych przez Użytkownika będzie miało miejsce tylko zgodnie z potrzebami redakcyjnymi.
  • 7.4. Administrator odmawia prawa wnoszenia jakichkolwiek roszczeń przez Użytkownika w kwestii publikacji i udostępniania na łamach Portalu treści, materiałów czy zdjęć.
  • 7.5. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której w związku z wprowadzeniem przez użytkownika zawartości, czy zdjęć strony trzecie wnoszą jakiekolwiek roszczenia w stosunku do FabrykaFiszek (zwłaszcza związane z naruszeniem praw osobistych, markowych, autorskich czy praw do dzieła), Użytkownik zobligowany jest do zadośćuczynienia i pokrycia wszelkich szkód, które zaistniały po stronie Portalu przez naruszenie zobowiązań Użytkownika. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność jaką przewiduje prawo i niniejszy Regulamin, związaną z ewentualnym naruszeniem praw autorskich i innych praw związanych z przechowywaniem i rozpowszechnianiem danego zdjęcia.
  • 7.6. O publikacji na łamach Portalu, i ewentualnym usunięciu materiału czy zdjęć, decyduje Administrator oraz zespół redaktorski. Portal nie jest zobligowany do umieszczania nazwiska autora zdjęcia, czy źródła materiału.
 7. Blokada
  • 8.1. Administratorowi przysługuje prawo zablokowania Użytkownikowi sposobności przekazywania do Portalu wszelkiego rodzaju treści, materiałów, komentarzy, wypowiedzi, wpisów, zdjęć na okres do 1 miesiąca, lub pozbawić możliwości użytkowania Portalu przez usunięcie Konta Użytkownika z bazy portalu.
  • 8.2. Możliwość zastosowania przez Administratora blokady na Koncie Użytkownika, pozbawienie przywilejów czy usuniecie z bazy danych może mieć miejsce bez uzasadniania tego faktu, w oparciu jedynie o przesłanki wiadome tylko Administratorowi, lecz zawsze związane bądź z naruszeniem któregokolwiek punktu Regulaminu, podejrzeniem takiego zdarzenia, lub innego faktu, mogącego w rażący sposób zakłócać sprawne działanie Portalu, bądź bezproblemowe korzystanie z niego przez innych jego Użytkowników.

V. Konta Premium

 1. Konto Premium dla Firm umożliwia dostęp do skutecznych i nowoczesnych narzędzi reklamy i marketingu. Wykupując taki rodzaj konta Firma ma możliwość promowania swojej instytucji i usług oraz organizowanych przez siebie wydarzeń. Poprzez różne systemy w ramach Portalu informacje trafiają bezpośrednio do określonych odbiorców – Użytkowników Portalu.
 2. Konto Premium dla Użytkowników
  • 2.1. Konto Premium dla Użytkowników - jest to konto rozszerzające zakres funkcji konta podstawowego, które daje Użytkownikowi dostęp do dodatkowych udogodnień podczas korzystania z Portalu oraz, niweluje niektóre ograniczenia.
  • 2.2. Wykupić Konto Premium może każdy Użytkownik Serwisu, który dokonał rejestracji poprzez Formularz Rejestracyjny lub zalogował się wykorzystując konto serwisu zewnętrznego.
  • 2.3. Wykupienie Konta Premium następuje każdorazowo po dokonaniu płatności (poprzez wyszczególnione systemy płatności), pozwalającej na posiadanie Konta Premium w określonym przedziale czasowym lub na określone funkcjonalności dodatkowe Portalu.
  • 2.4. Koszty Uzyskania Konta Premium określone są w osobnym dokumencie.
  • 2.5. Koszty poniesione przez Użytkownika w związku z uzyskanie statusu Premium, poza przypadkami wyraźnie określonymi, nie podlegają zwrotowi. Administrator nie przewiduje możliwości rekompensaty Użytkownikowi za zakupiony a niewykorzystany przez niego czas konta premium, czy niewykorzystane funkcjonalności.
  • 2.6. Status konta premium przyznawany jest na określony czas tylko danemu użytkownikowi i przypisane jest do danego Konta.
  • 2.7. W przypadku funkcjonalności Kont Premium mających swój przedział czasowy okres aktywności Konta Premium liczony jest z dokładnością od dnia otrzymania potwierdzenia płatności za aktywowanie konta do końca ostatniego dnia wybranego przedziału czasowego.
  • 2.8. Współdzielenie konta premium przez co najmniej dwie osoby (wymiana danych dot. logowania tj. login i hasło) jest zabronione.
  • 2.9. W sytuacji wykrycia prób niedozwolonego korzystania z Konta Premium Użytkownika Konto Użytkownika po wcześniejszym ostrzeżeniu zostanie zablokowane, a w momencie wykrycia zdarzenia po raz kolejny – zablokowane.
  • 2.10. Sprzedaż konta posiadającego status Konta Premium jest zakazana.
  • 2.11. Użytkownikowi przysługuje prawo ubiegania się o przyznanie dodatkowego okresu premium konta, gdy jego status został skrócony, bądź usunięty z przyczyn zależnych od Administratora Portalu.
  • 2.12. W momencie, gdy wartość wpłaconej przez Użytkownika kwoty nie uprawnia go, do aktywowania Konta Premium, Użytkownik zostanie o tym poinformowany drogą elektroniczną. W tym wypadku Administrator może zwrócić wpłaconą kwotę lub Użytkownik dopłacić brakującą sumę. W przypadku zwrotu – nastąpi on w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania prawidłowego w swej treści pisma, pod warunkiem, że zwracana kwota wystarczy na pokrycie kosztów manipulacyjnych zwrotu, które będą zawsze potrącane ze zwracanej kwoty.

VI. Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialność Użytkownika.
  • 1.1. Użytkownicy ponoszą wszelką odpowiedzialność za treść publikowanych przez siebie treści (dane, informacje, rysunki, grafiki, linki etc.), w tym ponoszą pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim umieszczonymi przez siebie na łamach Portalu treściami. Użytkownicy zobowiązani są do uwolnienia firmy Euro Komputer Systemy Sp. z o.o. w pełnym zakresie od wszelkiej ewentualnej odpowiedzialności zaistniałej na skutek umieszczonych przez siebie treści oraz zobowiązują się do pokrycia wszelkich związanych z tym kosztów.
  • 1.2. Treści umieszczane przez Użytkownika nie mogą:
   • zawierać danych osobowych osób trzecich – w szczególności ich adresów e-mail, nr telefonów, a także wszelkich innych danych, na podstawie których można te osoby zidentyfikować, bez zgody tych osób;
   • realizować znamion czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.);
   • stanowić nieuczciwych praktyk rynkowych w rozumieniu art. 4 ustawy z 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 171, poz. 1206);
   • naruszać przepisów ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r., Nr 35, poz. 230);
   • naruszać cudzych dóbr osobistych, w szczególności: prawa do prywatności, prawa do wizerunku, czci, dobrego imienia;
   • obrażać uczuć innych, w tym w szczególności nie mogą mieć wulgarnego, obscenicznego, erotycznego lub pornograficznego charakteru.
   • naruszać przepisów prawa, w tym w szczególności zabronione jest:
   • propagować totalitarnego ustroju państwa lub nawoływać do nienawiści na tle różnic narodowościowych etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
   • publiczne prezentować treści pornograficznych w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy, a także prezentować treści pornograficznych lub udostępniać ich małoletniemu w sposób umożliwiający mu zapoznanie się z nimi;
   • pomawiać innej osoby, grupy osób, instytucji, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności.
 2. Ograniczenie odpowiedzialności.
  •  2.1. Administrator Portalu nie będzie ponosić wobec Użytkownika ani osób trzecich odpowiedzialności  odszkodowawczej, która miałaby obejmować jakąkolwiek formę odszkodowania pieniężnego za szkody pośrednie, następcze, przykładne, incydentalne i szczególne oraz nawiązki, a także między innymi również odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści wynikłych na skutek korzystania przez Użytkownika z usług Portalu lub Usług Podlinkowanych, i to nawet w sytuacji, gdy Administrator został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.
  •  2.2. Bez względu na jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu mających treść odmienną, odpowiedzialność Administratora wobec Użytkownika z jakiegokolwiek tytułu, niezależnie od sposobu i formy działania, będzie ograniczać się wyłącznie do kwoty, jaką Użytkownik wpłacił na rzecz korzystania z usług dostarczanych przez Portal w czasie trwania członkostwa.
 3. Przejęcie odpowiedzialności.
  • 3.1. Użytkownik zobowiązany jest przejąć cześć odpowiedzialności i zrekompensować Portalowi, podmiotom mu zależnym oraz powiązanym z nim, podwykonawcom Portalu i innym podmiotom oraz członkom ich kierownictwa, przedstawicielom, partnerom i pracownikom wszelkie szkody, zobowiązania, roszczenia i żądania osób trzecich (również koszty obsługi prawnej w wysokości przepisanej prawem), spowodowane niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika z Portalu powiązane z naruszeniem niniejszego Regulaminu i/lub wynikające z naruszenia niniejszego Regulaminu i/lub oświadczeń Użytkownika i zapewnień podanych w niniejszym Regulaminie i/lub Treści publikowanych przez Użytkownika w Portalu, za ich pośrednictwem bądź w związku z nimi.
  • 3.2. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do firmy Euro Komputer Systemy Sp. z o.o. z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez materiały zamieszczone przez Użytkownika na Portalu, Użytkownik ten wstąpi do sprawy w miejsce fimy Euro Komputer Systemy Sp. z o.o. lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.  
 4. Wyłączenie odpowiedzialności.
  •  4.1. Administrator nie będzie ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności i nie będzie składał żadnych zapewnień (wyraźnych ani dorozumianych), co do treści umieszczanych na łamach Portalu przez jego Użytkowników ani co do poprawności i wiarygodności danych i treści Użytkowników Portalu w Serwisie lub usług podlinkowanych, w drodze ich pośrednictwa, bądź w związku z nimi przez Użytkowników Portalu lub usług podlinkowanych a treści te nie mają obowiązku odzwierciedlać opinii czy poglądów obowiązujących na łamach Portalu. Ponadto Administrator nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, uszkodzenia ani straty spowodowane przez Użytkowników Serwisu, czy też sprzęt lub oprogramowanie wykorzystywane w Portalu lub usługach podlinkowanych bądź z nimi związane.
  •  4.2. Umieszczenie w Portalu linków do witryn zewnętrznych lub usług nie jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Administratora akceptacji lub poparcia witryny lub usługi. Przechodząc do w/w witryn lub usług osób trzecich, Użytkownik czyni to na własne ryzyko i z pełną świadomością skutków z tego faktu wynikających.
  •  4.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za formę, treść i rodzaj reklam ani linki przenoszące Użytkowników na witryny osób trzecich, które zamieszczone zostały w Portalu lub poprzez usługi podlinkowane, za których pośrednictwem bądź w związku z ich korzystaniem Użytkownik poniósł jakikolwiek rodzaj szkody, a także nie odpowiada za towary lub usługi, które świadczone są przez te osoby trzecie.
  •  4.4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie jakiegokolwiek Użytkownika Serwisu, czy to w sieci, czy też poza nią.
  •  4.5. Administrator nie bierze na siebie odpowiedzialności za wszelkie błędy, przerwy, pominięcia, usunięcia, wady, opóźnienia w działaniu lub przesyle, awarię linii komunikacyjnych, kradzież, zniszczenie lub nieuprawniony dostęp do komunikatów Użytkowników Portalu lub za wprowadzanie w nich zmian, dokonane w sposób przestępczy albo niezgodny z Regulaminem.
  •  4.6. Administrator nie odpowiada za problemy lub awarie techniczne sieci lub linii telefonicznych, łączy, systemów komputerowych działających w trybie online, serwerów lub dostawców internetowych, sprzętu komputerowego, oprogramowania, za awarie emaili wynikłych przez problemy techniczne lub z powodu przeładowania łączy internetowych lub Portalu bądź usług podlinkowanych, ani też za jednoczesne wystąpienie kilku z wymienionych czynników, w tym między innymi za krzywdy i szkody wyrządzone Użytkownikom Portalu lub komputerom innych osób, związane lub wynikające z uczestnictwa lub pobierania Treści w związku z Portalem.
  •  4.7. W żadnym wypadku Administrator nie odpowiada za wszelkiego rodzaju szkody czy straty, w tym uszkodzenia ciała lub śmierć, które wystąpić by miały na skutek korzystania z Portalu lub usług podlinkowanych, udziału w wydarzeniach Portalu, zmieszczonych przez Użytkowników treści czy usług osób trzecich, czy postępowania Użytkowników Portalu, zarówno w sieci internetowej, jak i poza nią.
  •  4.8. Portal i usługi podlinkowane oferowane są w stanie aktualnym ("AS-IS") i w miarę swojej dostępności, a Administrator w sposób wyraźny wyłącza gwarancję przydatności do określonego celu i nie naruszania uprawnień. Administrator nie może zagwarantować ani obiecać żadnych wymiernych rezultatów korzystania z Portalu lub usług oferowanych przez osoby trzecie.
 5. Reklama
  •  5.1. Administrator Portalu w żaden sposób nie odpowiada względem Użytkownika za rodzaj, jakoś i treść umieszczanych na łamach Portalu reklam, spotów reklamowych, banerów, newsletterów, e-maillingu, boxów, reklam pod postacią pop-up i pop-under, akcji sponsoringowych, programów partnerskich.
  •  5.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za wykonanie usług lub/i sprzedaż, jakość czy dostawę produktów i usług zadeklarowanych w reklamie.
  •  5.3. Wszelkie inne regulacje dotyczące Reklamy i relacji pomiędzy Reklamodawcą a Użytkownikiem, Użytkownikiem a Portalem oraz pomiędzy Reklamodawcą a Portalem zostały szczegółowo określone w osobnym dokumencie odnoszącym się do REKLAMY.

VII. Przepisy końcowe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem www.FabrykaFiszek.pl/home/regulamin
 2. Użytkownik ma prawo utrwalić treść regulaminu poprzez wydrukowanie, zapisanie na dysku czy innym nośniku w każdym czasie.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany przepisów regulaminu w każdej chwili oraz bez podania przyczyny.
 4. Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich udostępnienia na stronach Serwisu. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika już po wprowadzeniu zmian, oznacza ich pełną akceptację.
 5. Serwis poinformuje Państwa przed zmianą warunków użytkowania na jeden z możliwych sposobów,  bądź zostaną Użytkownikowi udostępnione warunki użytkowania przed aktywacją nowych funkcji lub usług na stronie internetowej z możliwością wyrażenia przez Użytkownika zgody lub Serwis powiadomi odpowiednio wcześniej, co najmniej na miesiąc przed uprawomocnieniem o wprowadzonych zmianach poprzez przesłanie wiadomości E-mail na podany przez Użytkownika adres E-mail. Zgodę uznaje się za udzieloną, jeśli w ciągu miesiąca nie wyrażono sprzeciwu w stosunku do zawartości przesłanej informacji.
 6. W przypadku zmiany, bądź unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, lub innego rodzaju aktu o charakterze władczym, jakiegokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, jego pozostałe zapisy utrzymają swą wiążącą moc.
 7. Użytkownik zapewnia, że wszelakiego rodzaju zgody oraz oświadczenia woli składane w związku z użytkowaniem Portalu nie będą naruszać przepisów odnoszących się do zdolności do czynności prawnych. W szczególności, w przypadku Użytkowników, którzy nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych uzyskane zostały wszelkie wymagane zgody osób wskazanych we właściwych przepisach prawnych, czyli np. opiekunów prawnych. W innym wypadku Użytkownicy zobowiązani są do natychmiastowego zaprzestania korzystania z Portalu.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia użytkownika oraz do zablokowania dostępu do portalu danemu użytkownikowi w każdej chwili i bez podania przyczyny, jeżeli tylko uważa to za słuszne.
 9. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu mogą być reklamowane przez użytkownika poprzez zgłoszenia Administratorowi serwisu.
 10. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronach Serwisu.
Skontaktuj się z nami
Przeczytaj regulamin i politykę cookies
© 2012-2014 FabrykaFiszek.pl  [0.8.61]
płatności onlineDotpay
Ue1 Ue2 Ue3
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies i będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce.